۱۳۸۸ فروردین ۱۸, سه‌شنبه

جمع آوری گشت های ارشاد؛ یک شعار انتخاباتی یا وعده ای قابل تحقق؟

اینکه آیا جمع آوری گشت های ارشاد وعده ای قابل تحقق است یا نه، یک بحث است و اینکه آیا میر حسین موسوی اعتقاد قلبی و عزمی راسخ برای تحقق آن دارد یا نه، بحثی دیگر.

در جواب قسمت اول باید گفت که تحقق چنین وعده ای امری ممکن است مشروط به آنکه مجری آن فردی مقتدر و صاحب نفوذ بوده و از پشتوانهء مردمی مناسبی نیز برخوردار باشد. برای قضاوت در مورد اقتدار موسوی چاره ای جز رجوع به عملکرد وی در دوران نخست وزیری وی نیست. از سوی دیگر، میزان رأیی که در انتخابات نصیبش می گردد، موتور محرکهء وی در پی گیری مطالباتی خواهد بود که وعده اش را داده است.

اما آنچه که در این روزها مخالفان و مدافعان میر حسین را روبروی هم قرار داده است، تجربهء تلخی است که وعده های دروغین محمود احمدی تژاد، نصیب مان گردانده. در واقع یکی از دهها دستاورد دوران 4 سالهء محمود احمدی نژاد همین بی اعتمادی افراطی به مسئولین نظامی است که رئیس جمهورش بی محابا دروغ می گوید. بنا به دلایلی که در ذیل خواهد آمد، معتقدم که وعده های میر حسین موسوی ناشی از اعتقاد قلبی اوست و نه یک شعار تبلیغاتی.

اول آنکه آنهایی که محمود احمدی نژاد را پیش از دوران ریاست جمهوری اش می شناختند، می دانستند که وعدهء آزادی دادن به جوانان و احترام به سلایق آنان، هیچ نسبتی با عقاید شخصی وی ندارد و این مهم در نوشتارهای آن روزها به وفور به چشم می خورد. اما در مورد میر حسین موسوی داستان عکس این است. هیچ تضادی در سابقهء تاریخی موسوی و شعارهای تبلیغاتی امروز وی دیده نمی شود. در واقع می توان مسیر شعارهای امروز موسوی در عملکرد گذشتهء وی پیدا کرد.

دوم آنکه احمدی نژاد فردی است عوام گرا و عوام فریب و بسیار پرگو که بخش خاصی از جامعه را به عنوان مخاطب خود برگزیده است. وعده ها و شعارهای بی شماری که احمدی نژاد می دهد بخشی از شخصیت فردی اوست که نمونه اش را حتی در بین اصولگرایان به سختی می توان یافت. اما در این سوی میدان میر حسین موسوی کسی است که به سختی سخنی می گوید و وعده ای می دهد. همین رفتار محتاطانه، سبب گشته تا سابقه ای از سخن گفتن بی حساب و کتاب از وی به جا نمانده باشد.

سوم آنکه احمدی نژاد بخشی از جامعه را به عنوان مخاطب خود برگزیده، که به دلیل بهره گیری کمتر از رسانه های گروهی، بخش فراوانی از وعده های بی شمار هر روزهء احمدی نژاد را به فراموشی سپرده اند. فضای سرکوب و خفقان و تعطیلی مطبوعات و فیلتر اینترنت هم کمک فراوانی برای به چالش کشیده نشدن این رئیس جمهور پوپولیست در سطح عوام کرده است. اما پایگاه اجتماعی میر حسین، قشر حساس و پرسشگر جامعه هستند. قشری که راههای کسب خبر و اطلاعات را حتی در فضای خفقان زدهء امروز ایران می شناسند و لحظه ای موسوی را در فراموشی وعده هایش راحت نخواهند گذاشت.

و آخر آنکه تبدیل شدن وعده های احمدی نژادی به هزاران طنز و لطیفه ای که 4 سال دست به دست مردم گشت، درس عبرتی گشته، که بعید به نظر می رسد تا مدتهای مدیدی نامزدهای انتخاباتی، برای گرفتن رأی، به هر خار و خاشاکی دست بیاویزند.