۱۳۸۸ تیر ۲۶, جمعه

سیاسی ترین نماز تاریخ اسلام

جمعهء تاریخی فرا رسید. این بار نماز جمعه سیاسی-عبادی نیست. این جمعه، تهران، سیاسی ترین نماز جمعهء تاریخ را به خود می بیند. مشتریان پر و پا قرص نماز جمعه، میهمانان ناخوانده ای را بین خود می بینند که شاید نشستن در کنارشان را تاب نیاورند.

سبزپوشانی که برخی شان نه تنها خواندن نماز جمعه را بلد نیستند، بلکه شاید ندانند که باید برای نماز، کفشهایشان را از پا جدا کنند.

نمی دانم آنهایی که دیروز سیاست را به دیانت گره می زدند، امروز از به نماز ایستادن عده ای که در بینشان لامذهب هم کم نیست، شادمانند و یا از آلوده گشتن صفوف نمازگزاران به کسانی که غسل و وضوی خود را به جا نیاورده اند، بیمناک. هر چه هست، امروز سایهء سیاست بر دانشگاه تهران سنگینی می کند.

امروز دانشگاه تهران، میعاد گاه کودتا گران و سبز پوشان است. این نخستین گامهای جنبش سبز به سمت پایگاههای سنتی کودتاچیان است. امروز آنهایی که می پنداشتند که بالا کشیدن رأی مردم، مثل نوشیدن یک لیوان آب است، صدای پای جنبش سبز را پشت در اتاق خواب خود می شنوند. سبزپوشان، گام به گام پیش می آیند.....