۱۳۸۸ تیر ۳۱, چهارشنبه

دیکتاتور مبارز می طلبد

آن عزیزانی که در جامهء اصولگرایی 23 میلیون رأی را به ریش کوتوله ای چون احمدی نژاد بستند، قدری کلاهشان را بالاتر بیاورند و از انتخاب آقای مشایی به سمت معاون اولی مسرور و شادمان باشند. این هنوز از نتایج سحر است.

4 سال پیش که ایشان با من بمیرم و تو بمیری و هزار اما و اگر به کاخ ریاست جمهوری رسیده بود و راه و چاه ریاست را نمی شناخت، خدا را بنده نبود، حالا که جدی جدی باورش شده23 میلیون رأی دارد، تکلیف معلوم است. دیدن چهره های بهت زدهء این اصولگرایان بی اصول، در پس جفتک پراکنی های دیکتاتور حقیر، شاید قدری کاهندهء آلام ما در این مبارزهء طاقت فرسا باشد.

احمدی نژاد و یارانش برای اینکه بیشتر باورشان شود که 23 میلیون رأی در کیسه دارند، حاضرند در یک زمان زحمت گشودن دهها جبههء جدید را به خود بدهند و هیچ بعید نیست که در روزهای نه چندان دور آینده شاهد ریزش و افشاگری های بخشی از این نیروهای به اصطلاح اصولگرا باشیم.

از قرار معلوم، دیکتاتور، زینها را سفت چسبیده و آمادهء تاخت است. فقط یک نکتهء کوچک مغفول مانده. آنهم اینکه، دیکتاتور کوچک ما تاریخ را کم خوانده و مطمئنا جایی ندیده که بزرگتر از او هم وقتی در برابر امواج خروشان ملت قرار گرفتند، چون کرمی در زیر پا له شدند. چه کنیم که دیکتاتور حقیر ما تصمیم به تکرار تجربه ای گرفته که پیش از این بارها آزموده گشته، اما او می خواهد تا عبرت تاریخ گردد.

چند صباح دیگر در دانشگاههای دنیا، داستان انقلاب سبز و سرنوشت غم انگیز دیکتاتور حقیری تدریس خواهد شد که روزی می خواست بزرگ باشد.