۱۳۸۸ مرداد ۲, جمعه

ناظرانی مرعوب منظور

همهء دنیا را بگردید، مجلسی نمی یابید به شکل و شمایل خبرگان رهبری. آیات عظامی که نامشان را خلاصه کنی در یک خط نمی گنجد. مردان خدایند. در آسمانها سیر می کنند و مشغول مکاشفه اند. قانون می گوید که اولین وظیفهء آنها انتخاب رهبر است، اما از آن رو که اینان مرد عرفان و کشف و شهودند، گفتند که رهبر را انتخاب نمی کنند بلکه کشف می کنند.

اما داستان این کاشفان نائب امام زمان به کشف رهبر خاتمه نمی یابد. قانون وظیفه ای دیگر را نیز بر دوششان نهاده و آن نظارت بر رهبر است. هر گاه معلوم گردید که رهبر کشف شده دیگر واجد شرایط رهبری نیست و یا از ابتدا نبوده و مردان خدا در مکاشفهء خود ره به خطا برده بودند، وظیفهء این مجلس، عزل آن رهبر است.

در یک کلام خبرگان، ناظرانی هستند که قرار هست بر حساس ترین نهاد حکومت یعنی رهبری، نظارت کنند اما وقتی قرار باشد که ناظران رهبری از فیلتر شورای نگهبان منتسب رهبری گذر کنند، ناگفته استقلال و هویت و شخصیت این ناظران، هویدا است.

تاریخ این انقلاب پر است از دست بوسی ها و رهمنود گیری ها و مدیحه سرایی ها و کرنش گریهای فراوان این خبرگان، در پیشگاه رهبری که قرار است ناظرش باشند.

نامه ای که ساعاتی پیش به امضای بی نام 50 عضو از 88 عضو خبرگان منتشر گشته، آخرین نمونهء شاهکار های این مردان خداست. نامه ای که اگر نام صادر کنندگان آن را نمی دیدیم، شاید آن را منتسب به مجموعه ای فرودست از زیر دستان رهبر می دانستیم.

نامه ای که با مدح و ثنای رهبر آغاز می گردد، به رئیس جمهور کودتا تبریک می گوید و در خاتمه به رئیس آن مجلس که منتخب همین خبرگان است، نصیحت می کند که بیشتر و شفاف تر پیرو رهبر باشد!

با این مردان خدا، هم دل ملت گرم است به داشتن ناظرانی توانمند که خط به خط ناظر کردار و رفتار رهبر هستند و هم رهبر چشمان تیز این ناظران را ناظر اعمال خویش می بیند!

مردان پیری که برخی شان به دلیل کهولت سن، حتی دورهء نمایندگی خود را به پایان نمی برند، چند صباح دیگر صورت در خاک می کشند با توشه ای که پر است از دعای خیر یک ملت!!!

نامهء بی امضای 50 عضو خبرگان رهبری