۱۳۸۸ تیر ۳۱, چهارشنبه

رفراندوم خاموش

در مطلب قبلی از "بی هزینه ترین و مرگبارترین سلاح جنبش" سخن گفتم. این بار صفتی را بدان می افزایم و آنهم "سخت ترین" است.

سخت از آن روست که در دنیایی که رسانه های ما فقط در فضای نخبگان برد دارد، انتقال این خبر و آموزش اجرای صحیح آن کاری بس دشوار است و ساده اندیشی است که گمان کنیم که این طرح با یک بار اجرا به موفقیت می رسد. ما برای موفقیت در این طرح به همراهی مردم فراوانی نیاز داریم که برای اجرای صحیح آن آموزش کافی دیده باشند.

از این رو توصیه می گردد که تیمی متشکل از متخصصان صنعت برق تشکیل گردد که با بررسی همهء جوانب احتمالی، کار تهیهء جزوه ای آموزشی را برعهده گیرند و از طریق این ستاد، زمانهای اجرای این طرح را از 2 هفتهء قبل اعلام کنند. در این صورت، مردم با انتشار این جزوات مکتوب در بین خود، هم از انتقال و واگویی روشهای نادرست منع می گردند و هم هماهنگی و یکسان سازی بهتری بینشان صورت می گیرد.

اجرای موفق این طرح نیازمند همراهی 70 درصد مردم ایران است که در صورت موفقیت، توان از کار انداختن ماشین اقتصادی، امنیتی و رسانه ای کودتاچیان را دارد. حتی اجرای ناموفق اما مکرر این طرح، توان و انرژی فراوانی از راهبران کودتا هدر می دهد. بدون شک این طرح چیزی فراتر از یک رفراندوم خاموش است.