۱۳۸۸ آذر ۲۲, یکشنبه

خودکشی نهنگها

هیچ عزم و اراده ای بر خاتمه دادن بحران دیده نمی شود. همهء آنهایی که تا دیروز در زمرهء عقلای قوم شمرده می شدند، بیشتر از دیگران بر طبل جنگ می کوبند. هر کس به توان خود آتش بیار این مخمصه گشته. از ناقص العقلی همچون احمد خاتمی گرفته تا رهبر فرزانهء!!!! این مملکت که تا دیروز همهء کارکردش در جمع کردن بحرانهای نظام بود.
نه تنها دیگر هیچ امیدی به مصلحت سنجی و دوراندیشی حاکمان امروز ایران زمین نیست، بلکه علاقهء وافری به بحران سازی و رساندن مملکت به نقطهء بی بازگشت، در بین همهء بزرگان اهل کودتا رویت می شود.
سخنان رهبری در جمع مبلغین مذهبی محرم، بیش از آنکه جنبهء ناصحانه به خود بگیرد و به جای آنکه اراده ای بر تحبیب قلوب در این شبهای عزاداری در ایشان دیده شود، کوبیدن بر طبل جنگی بود که نوید 10 شب پر ماجرا را در سبزترین محرم تاریخ می داد.
شبهایی که بیش از هر زمانی دیگر، جولانگاه مداحانی است که از دوم خرداد 76 تا کنون، همهء رسالتشان در یاوه سرایی بر علیه اصلاح طلبان و مداحی و مجیز گویی همان هایی است، که امروز صاحبان اصلی دولت کودتایند.
هر لحظه که می گذرد، از دهان آقایان حرفی در می آید که امکان مصالحه و بازگشت به نقطهء پیشین سخت تر و شعله ور تر کردن آتش خشم مخالفان سهل تر می گردد.
وحشت بی حد و حصر کودتاچیان از به تصرف درآمدن شبهای محرم به دست سبزها، آنها را به یاد سناریو نویسی و به اجرا درآوردن احمقانه ترین حیله هایی انداخته، که هیچ گاه راهگشایشان نبوده. یاد کارناوال عصر عاشورا به خیر.
وقتی که احمق ترین های دوران بر کرسی امنیت ملی کشور تکیه زده اند، اوضاع همین می شود که می بینید. همین مانده که رویای بازداشت موسوی و کروبی و خاتمی، جامهء عمل بپوشد تا همانند یک شعلهء کبریت در انبار باروت، کشور را به سرحد انفجار پیش برد.
هنوز کسی راز خودکشی نهنگ ها را نمی داند. اما همه می دانند که وقتی کابوس مرگ بر سر نهنگ ها سایه افکند، همه با هم به ساحل می زنند. به گاه مرگ نهنگ های مأیوس از زندگی، ساحل اقیانوس، رقت بار ترین لحظات طبیعتی را به تصویر می کشد که بشر با همهء ادعایش از به زندگی برگرداندن آنان عاجز است.
و هنوز هیچ کسی دلیل این همه بلاهت کارگزاران این نظام را در 6 ماه اخیرنمی داند، اما قرائن گواهند که صاحبان امر، همگی قصد عزیمت به ساحل مرگ را دارند. و هیچ تقدیری جز مرگ و نابودی، چشم انتظار آنانی نیست که نمی خواهند باقی بمانند.

۱ نظر: