۱۳۸۸ دی ۱۱, جمعه

پیام مهم موسوی برای جوانان جنبش سبز

میر حسین موسوی در اولین واکنش خود پس از وقایع عاشورا و پس لرزه های آن، نه تنها با صدای بلند حیات جنبش سبز و عزم راسخ این جنبش را بر ادامهء راه سبز امید فریاد کشید، بلکه برای نخستین بار نکاتی را به بدنهء اجتماعی جنبش سبز یادآور شد تا پیش از آنکه دیر شود از حرکت آن به سمت کجراههء انحراف پیش گیری کند.
پیام موسوی در 4 بند از 5 خواستهء خود خطاب به حاکمیت، بار دیگر آزادی زندانیان سیاسی، به رسمیت شناختن اجتماعات مردمی، آزادی رسانه های مستقل و تضمین لازم برای برگزاری انتخابات آزاد را مهمترین شروط این جنبش برای خروج کشوراز بحران دانست.
اما مهمترین بخش این بیانیه، همان بند نخست آن بود که که هرچند خطاب به دولت نگاشته شده، اما با ذکر کلمهء دولت و درخواست برای پاسخگو بودن و مسئولیت پذیر بودن آن در برابر مجلس و قوهء قضاییه و مردم، شیوه و راهبرد مبارزهء کسی را نشان داد که سخن از اصلاح می زند و قصدش اجرای اصول بر زمین ماندهء قانون اساسی است نه کسی که قصدش براندازی یک نظام و رساندن کشور به مرز جنگ داخلی است.
موسوی در این بند به همهء ما متذکر شد که آن هنگام که دولت سکاندار هدایت کشور شد، تنها راه اعتراض به غیر قانونی بودن آن، اعتراضات مسامت آمیز مردمی برای وادار کردن آن به استعفا و یا مجاب کردن مجلسیان به ارائهء طرح عدم کفایت دولت و یا قوهء قضاییه برای به دادگاه کشاندن دولتیان است. مادامی که همهء روشهای فوق به درستی طی نگشته نباشند، آن آزمون فیصله بخشی که همهء اقشار ملت را مجاب به اصلاح ناپذیر بودن حاکمیت کند، رخ نداده است. و مادامی که همهء اقشار ملت برای ناکارآمد بودن حاکمیت مجاب نگشته باشند و وفاق حداکثری برای اصلاحات ساختار شکنانه رخ ندهد، جز هدر رفتن نیرو و سرمایه های جنبش دست آور دیگری عایدمان نمی گردد.
از این رو بر همهء ماست که با بازنگری تمام رفتارهای و واکنش های چند ماه گذشتهء خود، از تلاش برای بردن خواسته های جنبش به سمت شعارهای رادیکالی که تنها دست آوردش، ریزش بخش عمدهء نیروهای اصلاح طلب و مذهبی جنبش، چه در سطح رهبران و چه در سطح نیروهای اجتماعی بود، دست برداریم همهء سعی خود را بر برگرداندن این قطار خستگی ناپذیر به همان مسیری نماییم که در روزهای نخستین با راهپیمایی سکوت میلیونها معترض، دنیا را انگشت به دهان کردیم.

۱ نظر:

  1. نظر آقای ابطحی را هم در مورد عاشورا و جنبش سبز و بقیه ببینید در وبلاگشان.

    پاسخحذف