۱۳۸۸ بهمن ۱۴, چهارشنبه

ما، 22 بهمن و سبز موسوی

22 بهمن در راه است. برای اثبات بی شمار بودن خود، نیاز مند پرهیز از تشتتیم. برای نشان دادن قدرت خود، نیازمند دوری از تفرقه ایم. اگر هر کس برمداری بتازد و داعیهء رهبری کند و سعی در تحمیل رویاهای خود نماید، دیگر جنبش بی کران سبز نیستیم، جمعی معترضیم که آمده ایم به وزن و تعداد خود، سهم و جایگاه خویش را طلب کنیم.
اما زمان، زمان عرضهء خویشتن نیست. در نبرد با کسانی که هویت میلیونی جنبش سبز را به رسمیت نمی شناسند، خود محوری و چند دستگی، همان راز مرگ و نابودی است.
22 بهمن زمان وزن کشی و یارگیری احزاب سیاسی نیست. 22 بهمن زمان فریاد سبزترین جوانان این میهن است که می آیند تا زنده بودن و بی شمار بودن خویش را عرضه کنند. از این رو، حتی تکرار راهپیمایی سکوت 25 خرداد که با هزاران پوستر و نماد سبز همراه بود، همهء رویاهای کسانی که آرزوی مرگ و نابودی این جنبش را در سر می پرورانند، نقش بر آب می سازد.
ما هم چنان سبزیم و هم پیمان موسوی. ما هم چنان پایبند همان عهدی هستیم که 1 سال پیش با موسوی بستیم. 22 بهمن به خیابانها میاییم تا به حاکمیت کودتا نشان دهیم که توان چند پاره کردنمان را ندارد. میاییم تا نشان دهیم که 22 بهمن پایان جنبش سبز نیست که آغاز راه سبز امید است. میاییم تا نشان دهیم تا روزی که حاکمیت در برابر همهء خواسته های این ملت به زانو در نیاید از پا نمی نشینیم میاییم تا نشان دهیم که تنها راه حل این بحران و رسیدن کشور به سرمنزل آرامش، پذیرش ما، هویت ما و خواسته های ما در چارچوب بیانیه 17 موسوی است.
حضور سبز ما در خیابانهای ایران، نوید دهندهء طراوت و شادابی و سرزندگی کسانی است که می خواهند تا رویش جوانه های آزادی در این مرز و بوم، سبز باقی بمانند.
ما بی شماریم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر